ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดตะเคียน-บ้านโรงหนอง (ลบ.ถ.64-007) หมู่ที่ 5 ต.ท้ายตลาด ต่อจากของเดิมถึงกลุ่มบ้านนายสุพัณ เสือสุพรรณ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 174 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 696 ตร.ม.ไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบของกองช่าง อบต.ท้ายตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

เอกสารแนบ