แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด

คำสั่งต่างๆ