แต่งตั้งประธานคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด

คำสั่งต่างๆ