ประกาศรายงานผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน) (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน