คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน