คู่มือการลาของพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างประจา

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน