การขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ