การส่งเสริมองค์กรสุขภาวะ ด้านที่ 3 Happy Society (การส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในองค์กร)

องค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)