นโยบายด้านการพัฒนาและเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด

องค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)