การประชุมแถลงนโยบาย เพื่อสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปี 2567

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

เมื่อวันที่  15  มกราคม  2567  เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด  โดยนายสรรพวัฒน์  เกิดชนะ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด  ประธานที่ประชุม      ได้มอบนโยบายไม่รับของขวัญ  (No Gift Policy)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  โดยแจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงาน เจ้าหน้าที่  และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาดทุกคน  ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  (No Gift Policy)   ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ     เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัลและประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พ.ศ.2544 

ประกอบกับประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ  พ.ศ.2563  ทั้งนี้  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาดได้สั่งการให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  นำผลคะแนนการประเมิน  ITA 2566   ปีที่ผ่านมา  มาวิเคราะห์ปรับปรุงผลการประเมิน  เพื่อผลักดันค่าคะแนน  ITA ของหน่วยงานให้สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา  โดยกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนตามองค์ประกอบของการประเมิน  โดยเฉพาะแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะหรือที่เรียกว่า  OIT ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนได้เข้ามามีบทบาท  ในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ  ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลพื้นฐาน  การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  และการส่งเสริมความโปร่งใสด้านการป้องกันการทุจริต  เป็นต้น  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม  จำนวนทั้งสิ้น  37  คน