โครงการสานสัมพันธ์ชุมชนบ้านสู่โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด นำโดยนายสรรพวัฒน์ เกิดชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร อบต.ท้ายตลาด คณะครู ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ร่วมกิจกรรม ” โครงการสานสัมพันธ์ชุมชนบ้านสู่โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ” ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาและบทบาทหน้าที่่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านและชุมชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กปฐมวัย ตลอดจนปลูกฝังทักษะชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคต