โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมหน่วยงาน

ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด นำโดยนายสรรพวัฒน์ เกิดชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ร่วมกิจกรรม ” โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ประจำปีการศึกษา 2566 ” ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ในการนำบุตรหลานเข้าเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในช่วงปฐมวัย