ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.ท้ายตลาด พิจารณาร่างแผนพัฒนา (2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566

กิจกรรมหน่วยงาน

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด คณะกรรมการพัฒนา อบต.ท้ายตลาดและประชาคมท้องถิ่น (สัดส่วนตำบล) ร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 ในการเพิ่มเติมโครงการพัฒนาในเขตพื้นที่ตำบลท้ายตลาด ในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2570 โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก่อนนำแผนพัฒนาดังกล่าว เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป