รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ประจำปีการศึกษา 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด จะเปิดรับสมัครเด็กเล็กเืพ่อทำการคัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัคร โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ