ประวัติตำบล


          ตำบลท้ายตลาด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี มีชาวบ้านมาตั้งหลักปักฐานดั้งเดิม เป็นชาวไทย  ตำบลท้ายตลาดเดิมที่มีชื่อว่า  หางสลาด  สาเหตุเนื่องมาจากมีปลาชุกชุมมากชาวบ้านจึงพากันเรียกว่าบ้านหางสลาด  และต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าตำบลท้ายตลาด  และเนื่องจากตำบลนี้อยู่ห่างไกลตลาดจึงตั้งชื่อให้สอดคล้องกับชื่อเก่าที่ชื่อหางสลาด เป็นตำบลท้ายตลาด ตั้งแต่นั้นมา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด

ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่อย่างยั่งยืน

พันธกิจ (Mission) ในการพัฒนาท้องถิ่น

1. ส่งเสริมการพัฒนาคน สุขภาพ อนามัย และสาธารณสุข

2. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเพิ่มรายได้แบบยั่งยืนแก่ประชาชน

3. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ จริยธรรม และสังคม เพื่อเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง

4. ส่งเสริมการพัฒนาระบบทางการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี

5. ส่งเสริมการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

1. ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขภาพกาย และใจสมบูรณ์เข้มแข็ง

2. เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอดับการดำรงชีพ

3. ส่งเสริมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจการศาสนา และการกีฬา

4. ส่งเสริมการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เป็นที่พอใจของประชาชน ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง