สถิติผู้รับบริการขอข้อมูลข่าวสาร

บันทึกการขอใช้บริการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.ท้ายตลาด

ลำดับที่วัน/เดือน/ปีชื่อ-สกุลผู้ติดต่อขอรับบริการศูนย์รายละเอียดการขอรับบริการลายมือชื่อผู้รับบริการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลศูนย์ข้อมูล
111 ต.ค.  62น.ส.อัยรดา  มีจริงขอแผนที่ อบต.ท้ายตลาดอัยรดานางชลธิชา ฟักแดง
28  พ.ย.  62น.ส.อัยรดา  มีจริงขอประวัติของ อบต.ท้ายตลาดอัยรดานางชลธิชา ฟักแดง