สมาชิกอบต.

รอการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น