ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด (พ.ศ.2558 – 2562) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2558

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2558-2562 (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2558 ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด เมื่อคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 แล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จึงขอประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ดังกล่าว มาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลท้ายตลาดต่อไป

คอมเมนต์