ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด (พ.ศ.2558 – 2562)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 16 (4) บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ได้พิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558 – 2562) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาดแล้ว จึงขอประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดังกล่าว เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลท้ายตลาดต่อไป

คอมเมนต์