การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2559

การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30-16.00น.(เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด หรือสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ 036-786024 (เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จ่าสิบโทวิโรจน์  สวนทอง)

คุณสมบัติของผู้ที่จะลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ  2558

1. มีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด

2. เป็นผู้ที่เกิดก่อน  วันที่  1  ตุลาคม  2498  และไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน

กรณีไม่ปรากฎวันที่  เดือนเกิด ในทะเบียนบ้าน  ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดวันที่  1  มกราคม  ของปีนั้น

3. ไม่เป็นผู้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด จากหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  ได้แก่  เงินบำนาญ  เบี้ยหวัด  บำนาญพิเศษ  ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ   ผู้ที่ได้รับเงินเดือน  ค่าตอบแทน  รายได้ประจำ  หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐ หรือเทศบาลจัดให้เป็นประจำ  ยกเว้นผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  ตามระเบียบฯ

4.  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งดังนี้ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ข้าราชการการเมืองระดับชาติและท้องถิ่นทุกรูปแบบ เช่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นต้น

ขั้นตอนการยื่นคำขอ

ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้ผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ในปีงบประมาณถัดไป ลงทะเบียนเพื่อยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ผู้สูงอายุจะต้องนำเอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยมีหลักฐานดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน   จำนวน   1   ชุด         พร้อมสำเนา

2.  สำเนาทะเบียนบ้าน     จำนวน   1   ชุด  พร้อมสำเนา

                    กรณีผู้สูงอายุไม่สามารถไปยื่นลงทะเบียนด้วยตนเองได้  สามารถทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่น (ญาติ) ไปยื่นแทนได้ โดยให้แนบสำเนาบัตรประชาชน ของผู้ยื่นแทนด้วย

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2558  เป็นต้นไป (ไม่มีการจ่ายย้อนหลัง)

ปัจจุบันการจ่ายเบี้ยจะจ่ายแบบขั้นบันไดดังนี้

อายุ  60-69  ปี   จะได้รับเบี้ยฯ  เดือนละ  600  บาท

อายุ  70-79  ปี  จะได้รับเบี้ยฯ  เดือนละ  700  บาท

อายุ  80-89  ปี  จะได้รับเบี้ยฯ  เดือนละ  800 บาท

อายุ  90 ปี ขึ้นไป  จะได้รับเบี้ยฯ  เดือนละ  1,000  บาท

ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ

ตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ  2559

การขึ้นทะเบียนพิการรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30-16.00น.(เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด หรือ
สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ 036-786024 (เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จ่าสิบโทวิโรจน์  สวนทอง)

คุณสมบัติของผู้ที่จะลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ปีงบประมาณ  2558

1. มีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ในเขตตำบลบ้านส้อง และไม่เคยลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ

2. มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ

3. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

4.  มีสัญชาติไทย

ขั้นตอนการรับลงทะเบียน ความพิการ

         การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ซึ่งรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้คนพิการ ลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไปต่อองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด  โดยมีหลักฐานดังนี้

1.  สำเนาทะเบียนบ้านคนพิการ     จำนวน   1   ชุด

2.  สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ/สมุดคนพิการ  จำนวน   1  ชุด

          กรณีผู้พิการไม่สามารถไปยื่นลงทะเบียนด้วยตนเองได้  สามารถทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่น (ผู้ที่ดูแลคนพิการอยู่)  ไปยื่นแทนได้  โดยให้แนบสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ยื่นแทนด้วย

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ 

ผู้พิการจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพฯ  รายละ  500  บาท/เดือน      เริ่มรับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558  เป็นต้นไป  (ไม่มีการจ่ายย้อนหลัง)

คอมเมนต์