ประกาศใช้แผนปฏิบัติการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ตามมติคณะรัฐมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ได้จัดทำแผนแผนปฏิบัติการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขึ้น จึงขอประกาศใช้แผนดังกล่าว เพื่อดำเนินการตามแผนต่อไป

คอมเมนต์