โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560) ประจำปี 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด จัดทำโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560) ประจำปี 2557 โดยมีประชาชนในเขตการปกครองเข้ารับฟังและเสนอความคิดเห็น

 

  

  

  

 

คอมเมนต์