งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

คอมเมนต์