รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ถึงเพิ่มเติมฉบับที่ 1/2561

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 28 29 30 31 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ท้ายตลาด เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พร้อมทั้งผู้บริหารท้องถิ่นได้เสนอผลการติดตามฯ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด เมื่อคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศให้ทราบตามระเบียบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

คอมเมนต์