ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจแสดงความคิดเห็นการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจแสดงความคิดเห็นการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ โดยผลการประเมินสามารถสะท้อนการรับรู้ ท่านสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ โดยข้อมูลจะถูกเก็บไว้เป็นความลับและจะไม่ถูกนำไปเปิดเผย สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/iit/cptr9i  ได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 

สแกน QR Code เพื่อตอบแบบสอบถาม

 

คอมเมนต์