แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 5 ข้อ 26 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 12 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ อบต.ในปีงบประมาณนั้น

ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำแผนการดำเนินงานถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว และเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยให้มีผลตั้งแต่ ณ วันที่ประกาศเป็นต้นไป

คอมเมนต์