สรุปราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองกุ่ม หมู่ที่ 7

คอมเมนต์