ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) โดยสามารถตอบแบบสอบถามผ่านเว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/iit/cptr9i หรือผ่านช่องทาง QR Code ได้ที่

คอมเมนต์