แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายรอบหนองแขม หมู่ที่ 6 ต.ท้ายตลาด โดยก่อสร้างถนนลูกรังขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 270 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร และขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 540 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 297 ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ย

คอมเมนต์