โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมผู้สูงอายุตำบลท้ายตลาด ประจำปี 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาดจัดโครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมผู้สูงอายุ โดยนำผู้สูงอายุในชุมชนร่วมทำบุญ ณ วัดพระศรีมหาธาตุมหาวรวิหาร จ.พิษณุโลก

 

  

  

คอมเมนต์