กำหนดนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ลงวันที่  30 มกราคม 2562 ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน อบต.ท้ายตลาด เพื่อให้บุคลากรขององค์กรยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต ไปแล้ว นั้น

เพื่อส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาดเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน จึงกำหนดนโยบายหลัก มาตรการ แผนงานหรือโครงการ/กิจกรรม  เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ให้บุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงดังนี้

1.ด้านความโปร่งใส

2.ด้านความพร้อมรับผิด

3.ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

4.ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร

5.ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

6.ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน

คอมเมนต์