รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 28 29 30 31 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ท้ายตลาด เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมทั้งผู้บริหารท้องถิ่นได้เสนอผลการติดตามฯ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด เมื่อคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เรียบร้อยแล้ว

คอมเมนต์