ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) โดยได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล       ท้ายตลาดเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด มีมติเห็นชอบในการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  28 ตุลาคม  2562อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 22 จึงอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) สำหรับเป็นกรอบในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาดต่อไป

คอมเมนต์