ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 24 และมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่  14 มิถุนายน 2562 ได้ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ดังกล่าวแล้ว

จึงอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้แผนพัฒนาท้องถินเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

คอมเมนต์

เอกสารแนบ