รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานทั่วไป (เพิ่มเติม)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา และองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาดได้กำหนดหลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรรไว้แล้วตามประกาศฯ เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 นั้น เพื่อให้การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างดังกล่าวข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง จึงประกาศหลักสูตรวิธีการสรรหาและเลือกสรร (เพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

คอมเมนต์