รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ได้มีประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลอืกเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานทั่วไป ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย.- 5 พ.ค.2563 แล้วนั้น บัดนี้การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างฯ ดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ดังรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด

คอมเมนต์