สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านท่าควาย- บ้านไผ่แหลม ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 1

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต    ถนนสายบ้านท่าควาย- บ้านไผ่แหลม  ช่วงที่ หมู่ที่ ตำบลท้ายตลาด ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 385.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,310 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ จำนวน  1  ป้าย  ตามรูปแบบและรายละเอียดเอกสารแนบ

 

คอมเมนต์