ผลการจัดซื้อ/จัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านท่าควาย- บ้านไผ่แหลม ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 1

จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ได้ดำเนินการจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านท่าควาย- บ้านไผ่แหลม ช่วงที่ หมู่ที่ ตำบลท้ายตลาด  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

คอมเมนต์