ขอเชิญ!! ประชาชน ผู้มาติดต่อ/รับบริการ ณ ที่ทำการ อบต.ท้ายตลาด ร่วมตอบแบบสอบถาม (แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ขอเชิญประชาชนผู้มาติดต่อ รับบริการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ร่วมตอบแบบทสอบถามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในระบบ ITAS ผ่านทางมือถือหรือคอมพิวเตอร์ เพื่อประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและความโปร่งใสของหน่วยงาน ได้ที่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/cptr9i หรือ QR Code

คอมเมนต์