สรุปราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคอแล หมู่ที่ 6 โดยเริ่มจากบริเวณบ้านนางสาวประนอม

คอมเมนต์