สรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสบายใจ หมู่ที่ 3 เริ่มจากปากทางถนนลาดยาง ถึงบริเวณกลุ่มบ้านนางเฉลียว นิลบุตร

คอมเมนต์