สรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสบายใจ หมู่ที่ 3 เริ่มจากปากทางถนนลาดยาง ถึงบริเวณกลุ่มบ้านนางเฉลียว นิลบุตร

คอมเมนต์