โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น “การทอเสื่อกก”ประจำปี 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด จัดกิจกรรมโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การทอเสื่อกกให้กับเด็กและเยาวชนในตำบลท้ายตลาด” ความรู้ในด้านการทอเสื่อกก ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น บนพื้นฐานของธรรมชาติที่เกี่ยวพันและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน จึงได้จัดโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การทอเสื่อกกให้กับเด็กและเยาวชนในตำบลท้ายตลาด เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เป็นผู้สืบทอดภูมิปัญญาจากผู้รู้ได้อย่างถูกต้องและสามารถและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบัน โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14-16 ก.ย.2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด 

  

  

   

   

  

คอมเมนต์