แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

การบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาจกล่าวได้ว่า การวางแผนเป็นหนึ่งในกระบวนการที่สำคัญที่สุดในการที่จะนำปัจจัยทางการบริหารมาประสานเพื่อให้ได้ผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูง   การบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลก็เช่นกัน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ได้ให้ความสำคัญโดยได้วางระเบียบไว้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนพัฒนาสามปีให้มีความสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นและให้ยึดถือปรัชญาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง อันประกอบด้วย 3 ลักษณะ คือ ความพอประมาณ ความ  มีเหตุผลและการ มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว เป็นแนวทางในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่นั้น ๆ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2548 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบกับได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ หน่วยงานเอกชนในพื้นที่ ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งที่ร่วมทำงาน     ในฐานะคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งประชาชนโดยทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ในครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์ในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนต์

เอกสารแนบ