ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ครั้งที่ 2/2563

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ครั้งที่ 2/2563 โดยได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาดเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด มีมติเห็นชอบในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  14 กุมภาพันธ์  25632/2563

คอมเมนต์