ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) ครั้งที่ 3/2563

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ครั้งที่ 3/2563 โดยได้ผ่านการพิจารณาร่างแผนฯ จากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาดและประชาคมท้องถิ่น (สัดส่วนตำบล)  และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) ครั้งที่ 3/2563 โดยได้ผ่านการพิจารณาร่างแผนฯ ของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล   ท้ายตลาด เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด มีมติเห็นชอบในการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่  14 สิงหาคม  2563

คอมเมนต์