ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับ ที่ 3) ครั้งที่ 3/2563

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ครั้งที่ 3/2563 โดยได้ผ่านการพิจารณาร่างแผนฯ จากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาดและประชาคมท้องถิ่น (สัดส่วนตำบล) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) ครั้งที่ 3/2563 โดยได้ผ่านการพิจารณาร่างแผนฯ ของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด มีมติเห็นชอบใน การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 และข้อ 22/1 จึงอนุมัติและ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) ครั้งที่ 3/2563 สำหรับเป็นกรอบในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาดต่อไป

คอมเมนต์