ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด เมื่อคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 เรียบร้อยแล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) ดังกล่าวเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลท้ายตลาดต่อไปดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

คอมเมนต์