แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบบั ที่ 2) (ครั้งที่ 2/2563) (ฉบบัแก้ไข)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) แล้ว เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2563) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เนื่องจากประชาชนในพื้นที่มีความต้องการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของหมู่บ้านที่หลากหลาย ซึ่งบางโครงการไม่มีการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และแผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ซึ่งโครงการ ดังกล่าวเป็นโครงการที่ผ่านการประชาคมท้องถิ่น ที่ประชาชนมีความต้องการและมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้อง ดาเนินการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนต์