ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวดที่ 2 มาตรา 16 (1) ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) โดยได้ผ่านการประชาคมหมู่บ้าน และผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ในการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 และได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและระเบียบดังกล่าว จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด (พ.ศ.2561–๒๕64) ดังกล่าว เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาดต่อไปดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

คอมเมนต์